Tuy?n sinh

Thông báo - K? ho?ch TS Quy ch? - Quy ??nh

?ào t?o

Thông báo - K? ho?ch ?T Quy ??nh ?ào t?o Ch??ng trình ?ào t?o

Quy?t ??nh v? vi?c m? ngành ?ào t?o Ngôn ng? Anh trình ?? ??i h?c c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p
17/04/2019 748
C?n c? Quy?t ??nh s? 7586/Q?-BCT ngày 25 tháng 08 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Công th??ng v? vi?c quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p; C?n c? Quy?t ??nh s? 618/Q?-TTg ngày 08/05/2017/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t ?? án thí ?i?m ??i m?i c? ch? ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p;

Công tác sinh viên

Thông báo - K? ho?ch SV Quy ??nh CTSV Thông tin vi?c làm

NCKH & HTQT

T?p chí KHCN Nghiên c?u khoa h?c H?p tác qu?c t?

Công tác chung

Ki?m ??nh TT - ?BCL Ho?t ??ng khoa chuyên môn

CÔNG TÁC ??NG - ?OÀN TH?

Công tác ??ng ?oàn TN - H?i SV Công ?oàn H?i c?u chi?n binh H?i Khuy?n h?c

Ho?t ??ng phong trào

Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên Ho?t ??ng phong trào sinh viên